Kiedy mówimy o wypadku w pracy?

Aby móc zakwalifikować zdarzenie do wypadku przy pracy, muszą zostać spełnione następujące warunki. Przede wszystkim musi być to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, kóre w konsekwencji powoduje uraz lub śmierć. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na miejsce wystąpienia tego zdarzenia. Musi być ono ściśle związane z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi lub zleconymi przez pracodawcę.

Odszkodowanie z ZUS czy OC?

Podstawowym i pierwszym świadczeniem dla poszkodowanego w wypadku przy pracy, będzie odszkodowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym ze świadczeń będzie zasiłek chorobowy, który w wysokości 100% podstawy wymiaru ma zrekompensować brak możliwości tymczasowej pracy zarobkowej. Jeżeli poszkodowany doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, wtedy ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie. Aby móc wnosić o wypłatę odszkodowania z ZUS, należy wraz z wnioskiem załączyć stosowne dokumenty: zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia poszkodowanego, kartę wypadku, protokół zawierający ustalenia okoliczności wypadku oraz jego przyczyn. ZUS od chwili otrzymania pełnej dokumentacji, ma 14 dni na wydanie decyzji co do przyznania świadczeń.

Jeżeli świadczenia z ZUS nie będą w stanie zrekompensować poniesionych w wyniku wypadku szkód materialnych i na osobie, wtedy poszkodowany może wnosić o wypłatę odszkodwania z polisy OC pracodawcy (lub bezpośrednio od niego, jeżeli takiej polisy nie posiada). Zakres świadczeń w tym przypadku jest dużo bardziej złożony.

Aby dowiedzieć się więcej w temacie odszkodowań o wypadkach w pracy, kliknij tutaj

 • 1

  Tuż po wypadku

  Zabezpiecz miejsce zdarzenia, nie dopuszczaj tam osób niepowołanych i wyłącz wszelkie maszyny, które mogły mieć wpływ na przebieg zdarzenia.

 • 2

  Zespół powypadkowy

  Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który zbada wszelkie okoliczności zdarzenia i ustali jego kwalifikację.

 • 3

  Dokumentacja powypadkowa

  Zespół powypadkowy musi w ciągu 14 dni od chwili zdarzenia sporządzić odpowiedni protokół, który następnie przedstawia pracodawcy.

 • 4

  Zgłoszenie do ZUS

  Zdarzenie należy w pierwszej kolejnośći zgłosić do ZUS, pamiętając o załączeniu kompletnej dokumentacji.

Co składa się na świadczenia z polisy OC?

Zwrot kosztów za lekarstwa

Poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów za zakup leków, opatrunków czy innych medykamentów. Musi w tym celu przedstawić rachunki lub faktury za ich zakup.

Zwrot kosztów za sprzęt ortopedyczny

Polisa OC pokryje koszty zakupu narzędzi lub sprzętu ortopedycznego, takiego jak kule, wózek inwalidzki. Niekiedy koszt zakupu takowych to nawet parę tysięcy złotych.

Zwrot kosztów za dojazdy

Poszkodowany może wnosić o zwrot kosztów za dojazdy do placówek medycznych lub aptek w celu zakupu niezbędnych medykamentów. Należy w tym celu przedłożyć spisane dane na temat odległości przejazdów i terminów.

Zadośćuczynienie

Jest to specjalny rodzaj świadczenia, który za zadanie ma zrekompensować doznany ból i cierpienie w związku z poniesionym wypadkiem.

Renty

W przypadku gdy doszło do długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, poszkodowany ma prawo wnosić o przyznaniego renty z uwagi na brak możliwości podjęcia pracy lub zmniejszenia się widoków na przyszłość.

Opieka osób trzecich

Jeżeli stan poszkodowanego wymaga stałej opieki pielęgnacyjnej, świadczonej przez członka rodziny bądź osoby trzecie, wtedy może wnosić o zwrot kosztów za taką usługę.